Valkone
Valkone
    SYNTHESIZER
  • VCO1 (SQU, TRI)
  • VCO2 (SAW, SIN)
  • NOISE (WH, PN)
  • VCF (LOW PASS 12 dB)
  • VCA
  • ENV (A, D, S, R)
  • LFO1 (SQU, TRI, RND)
  • LFO2 (SQU, TRI, RND)